Servicii
Societatea noastra va pune la dispozitie o gama completa de servicii:
- audit financiar;
- audit intern;
- auditarea proiectelor Fondurilor Europene;
- expertiza contabila;
- evidenta contabila.
In cadrul activitatii de audit se ofera: instruirea personalului in domeniu, asistenta de specialitate pentru retratarea conturilor potrivit I.A.S. si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 si 3055/2009.

Audit financiar
Auditul financiar reprezinta un mijloc profesional de a exprima o opinie independenta si competenta privind situatiile financiare intocmite de o societate.
Exprimarea de catre auditor a unei opinii potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general de raportare financiara identificat, sporeste credibilitatea acestora oferind un nivel de asigurare inalt.
Serviciile noastre de audit includ:
- Auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile;
- Auditul situatiilor financiare Óntocmite Ón conformitate cu IFRS si alte standarde de contabilitate;
- Misunile speciale de audit, inclusiv Revizuirea situatiilor financiare semestriale;
- Raportari catre autoritatile de reglementare si terti.
Furnizam servicii de audit, folosind standardele internationale de audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Inca de la infiintare am acordat atentie deosebita elaborarii si aplicarii propriilor proceduri interne de lucru si a tehnicilor de audit asistate pe calculator, care sa contribuie la optimizarea abilitatilor noastre. Efectuarea testarilor de fond, identificarea si cuantificarea riscurilor, evaluarea eficientei diferitelor forme de control intern creeaza premisele optimizarii activitatii clientilor nostril in scopul cresterii profitabilitatii. Acest mod de abordare ne-a ajutat de fiecare data ca programul clientului sa fie cel mai putin afectat, in decursul misiunilor de audit.

Audit intern
In ceea ce priveste auditul intern,societatea elaboreaza si implementeaza proceduri de audit intern in cadrul societatilor client, asigurand dupa caz si realizarea contractuala a acestei activitati impuse de lege.
Ne asumam consilierea si sprijinirea managementului clientilor nostri in scopul identificarii, evaluarii si gestionarii riscurilor, pentru optimizarea intregii activitati. Prin incredinatarea partiala sau in totalitate a activitatii de audit intern, va sprijinim in imbunatatirea calitatea si eficienta intregii activitati desfasurate, inclusiv reducerea costurilor si optimizarea veniturilor. In cazul in care veti opta pentru organizarea complexa a activitatii de audit intern,prin externalizarea partiala a acesteia, puteti beneficia de supraveghere strategica, indrumare si coordonare a angajatilor proprii, aflati in subordinea exclusive a conducerii clientului.
Desfasuram in mod constant, pe tot parcursul unui an calendaristic, activitatea de audit intern, in baza Planului de audit intern intocmit si supus spre aprobarea conducerii entitatii auditate.
Printr-o atitudine impartiala, evitind conflictele de interese, noi va sprijinim pentru a obtine o imagine reala asupra performantelor actuale si pentru identificarea directiilor de dezvoltare a afacerii, reducind riscurile si crescind eficienta. Prin implementarea recomandarilor pe care le generam in urma activitatii de audit noi adaugam plusvaloare activitatii clientilor nostri.

Auditarea proiectelor Fondurilor Europene
Pentru proiectele finantate, auditul se bazeaza pe un studiu complet si intelegerea clauzelor stabilite in Contractul de finantare nerambursabila, respectiv testarea conformitatii cu procedurile si cerintele stabilite prin clauzele contractului de finantare sau alt document agreat cu finantatorul.
In acest sens asiguram emiterea rapoartelor solicitate de finantator dupa efectuarea urmatoarelor activitati:
- analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor;
- verificarea modului in care au fost utilizate sumele primite ca avans;
- auditul conturilor tertelor parti;
- stabilirea conformitatii cheltuielilor efectuate cu bugetul proiectului;
- verificarea veniturilor proiectului (inclusiv avansuri primite de la finantator, dobanzi la avansuri, cofinantari si alte venituri generate de proiect).

Expertiza contabila
Verificarea si aprecierea modului de organizare si conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, verificarea legalitatii intocmirii situatiilor financiare, analiza economico-financiara si fiscala.
Analiza conformitatii faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare.
Controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.

Evidenta contabila
Aceasta cuprinde: evidenta primara a documentelor, intocmirea statelor de salarii, intocmirea jurnalelor si registrelor prevazute de legislatia in vigoare (jurnal vinzari, jurnal cumparari, registru jurnal, registru inventar, registru de incasari si plati, registru fiscal), stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si fondurilor extrabugetare, intocmirea balantelor de verificare lunare, intocmirea situatiilor financiare ale societatii client, depunerea situatiilor centralizatoare la autoritatile competente.
Toate drepturile rezervate EVCON EXPERT AUDIT